Tag Archives: ปั้นชาและชา

ชาผู่เอ๋อ Longsheng chaye 2007

ชาผู่เอ๋อ Longsheng chaye 2007

ZHONG CHA registered trademarks 55th anniversary

ZHONG CHA ฉลองครบรอบ 55ปี ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค […]

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010  

Límíng chá chǎng(โรงงานชารุ่งอรุณ)

มณฑลยูนนานรุ่งอรุณ บริษัท NGS โรงงานร่วมชา (เรียกว่ารุ่ […]