ZHONG CHA registered trademarks 55th anniversary

ZHONG CHA ฉลองครบรอบ 55ปี ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในปี 2006  

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010  

ตำนานชาผู่เอ๋อ

ตำนานชาผู่เอ๋อ

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association ได้ประกาศว่า เมืองผู๋เอ่อร์ มณฑลยูนนานเป็น “เมืองกาแฟของจีน” เมืองผู๋เอ่อร์ มีการเพาะปลูกกาแฟมากว่า 100 [...]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ