Showing all 65 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT137 ถาดชงชา

฿17,800.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT136 ถาดชงชา 25x25x3 cm

฿750.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT135 ถาดชงชา 20x20x4 cm

฿390.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT134 ถาดชงชา 28×12.3×3.3 cm

฿390.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT133 ถาดชงชา 32.5x19x3.3 cm

฿490.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT132 ถาดชงชา 30.8×12.7×2.5 cm

฿490.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT131 ถาดชงชา 25x25x3 cm

฿590.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT127 ถาดไม้ ชงชา 18x14x3 cm

฿1,250.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT126 ถาดไม้ ชงชา 16x16x3 cm

฿1,250.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT125 ถาดไม้ ชงชา 18x14x3 cm

฿1,250.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT124 Set ถาดชงชา 63.5×36.5x7cm

฿4,500.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT119 ถาดไม้ 33x11x1.5cm

฿360.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT118 ถาดไม้ 20x29x5cm

฿350.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT117 ถาดชงขา 40*14.5*4.4cm

฿960.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT116 ถาดชงขา 46*25.5*5.5cm

฿2,750.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT115 ถาดไม้ ขนาด 15.5x23x4 cm

฿260.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT113 ถาดชงชา 30 x 12 x 3.5 cm

฿750.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT111 ถาดชงชา ขนาด 37×20 cm

฿1,260.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT110 ถาดชงชา ขนาด 37×20 cm

฿1,260.00
฿4,400.00
฿6,300.00
฿3,600.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT95 ถาดชงชาขนาด 33 x 66 x 7cm

฿4,400.00
฿660.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT91 ถาดชา ขนาด 36x14x5 cm

฿1,050.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT89 ถาดชา ขนาด 33x22x4 cm

฿1,500.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT87 ถาดชงชาขนาด 24×5.3cm

฿1,900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT82 ถาดชงชา ไม้ไผ่

฿1,650.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT83 ถาดชงชา

฿2,750.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT79 ถาดชาไม้

฿500.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT77 Tea Tray ถาดชงชา

฿1,960.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT76 Tea Tray ถาดชงชา พกพา

฿4,900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT72 ถาด ชงชา ไม้ไผ่

฿1,450.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT71 ถาด ชงชา ไม้ไผ่

฿1,550.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT70 ถาด ชงชา ไม้ไผ่

฿1,100.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT69 ถาด ชงชา ไม้ไผ่

฿1,300.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT68 ถาด ชงชา ไม้ไผ่

฿1,300.00
฿15,900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT65 ถาดชงชา

฿900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT64 ถาดชงชา

฿900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT63 ถาดชงชา

฿900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT58 ถาดชา ไม้ไผ่

฿650.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT56 ถาดรอง ชงชา

฿1,200.00
฿1,900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT50 ถาดชงชาไม้ไผ่

฿1,100.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT48 ถาดชงชา

฿1,800.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT45 ถาดรองไม้ไผ่

฿1,100.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT44 ถาดรองไม้ไผ่

฿800.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT43 ถาดรองไม้ไผ่

฿330.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT38 ถาดชงชา

฿3,500.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT31 ถาดขงชา

฿2,150.00