Showing all 83 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT79 ถาดชาไม้

฿500.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT65 ถาดชงชา

฿900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT64 ถาดชงชา

฿750.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT63 ถาดชงชา

฿900.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT38 ถาดชงชา

฿3,500.00