Tag Archives: ชาอูหลง

ชาอูหลง เป็นชาที่ผ่านกระบวนการกึ่งหมัก จากหนึ่งยอดสองใบที่เด็ด ค่อยๆ ม้วนให้ได้เป็นเม็ดเล็กๆ กลมจนแห้ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาอูหลง เมื่อชงแล้วใบก็จะบานกลับมาเหมือนตอนยอดสดก่อนเก็บเกี่ยว บางครั้งจึงเทียบชาอูหลงว่าเป็น ชากังฟู คงเพราะใช้กังฟูเยอะในกระบวนการผลิต

เรื่องราวการเคาะนิ้วเพื่อขอบคุณในวัฒนธรรมการดื่มชาแบบจีน

Límíng chá chǎng(โรงงานชารุ่งอรุณ)

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association ได้ประกาศว่า เมืองผู๋เอ่อร์ มณฑลยูนนานเป็น “เมืองกาแฟของจีน” เมืองผู๋เอ่อร์ มีการเพาะปลูกกาแฟมากว่า 100 ปี และเริ่มเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2531 ในปี 2555 เมืองผู๋เอ่อร์มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟรวม 650,000 หมู่ (270,833 ไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 270,000 หมู่ (112,500 ไร่) มีผลผลิต 36,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านหยวน และส่งออกกาแฟจำนวน 24,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 99.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเมืองผู๋เอ่อร์มีเอกชนผู้ผลิตกาแฟ 70 ราย ในจำนวนนี้ได้รับสิทธิในการส่งออก 12 ราย วิเคราะห์ ปัจจุบันเวียดนามได้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้าอันดับ 1 ของโลก แต่เมื่อรวมกับกาแฟออะราบิก้าแล้ว เวียดนามครองอันดับ 2 […]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ