Category Archives: 03 ป้านชา YIXING

ปั้นชานั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญสุดยอดในการชงชาจีน

กา แก้วทนความร้อน Bodum Assam tea press

กาชงชาทำจากแก้วโบโรซิลิเกต ทนความร้อนสูงถึง 530 องศา มี […]

ตุ๊กตาเซรามิค LU YU

เซียนชา LUYU จากการต้องเข้าป่าหาสมุนไพรบางชนิดต้องเดินท […]

หม้อไหลย้อน คืออะไร

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ไต้หวันได้มีการกำหนดออกคอลเลกช […]