April 1, 2013

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]
March 22, 2013

YONGMING CHA Gōngtíng yī hào 2011

YONGMING CHA Gōngtíng yī hào 2011
March 21, 2013

ถาดชงชาไม้ไผ่ míng jiang

ถาดชงชาไม้ไผ่ míng jiang
March 18, 2013

ชาผู่เอ๋อ Liming bajiao ting ชาระดับ HIGHEND

ชาผู่เอ๋อ Liming bajiao ting ชาระดับ HIGHEND ชาสุก