การวัดระยะ

หน่วยที่ใช้วัดระยะต่างๆ บนร่างกายเพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดกดคือ ซุ่น  หนึ่งซุ่นมีความยาวเท่ากับความยาวของข้อกลางของนิ้วกลางของผู้ป่วย ดังรูปที่ 1ก.  หรือเท่ากับความกว้างของนิ้วหัวแม่มือของผู้ป่วย ดังรูปที่ 1ข.  ปกติแล้วความยาว( เป็นมิลลิเมตรของ )  1 ซุ่นมีค่าแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่ว่าเป็นระยะบนอวัยวะส่วนไหนของร่างกาย  โดยทั่วไปในการหาตำแหน่งของจุดอาจใช้ค่าของ

ซุ่นดังกล่าวเป็นค่าประมาณสำหรับวัดระยะต่างๆทั่วร่างกาย หลังจากนั้นค่อยๆ ขยับเล็กน้อย  เพื่อปรับแก้ให้ตรงจุดที่ต้องการโดยอาศัยหลักที่ว่า เมื่อกดถูกจุด  (1)ในผู้ที่มีความรู้สึกไว  จะมีความรู้สึกคล้ายอาการชาวิ่งออกไปจากจุด  (2)ในผู้ที่ความรู้สึกไม่ไว  จะรู้สึกเจ็บมากที่สุด  เมื่อเทียบกับบริเวณข้างเคียงจุดนั้น

กดจุด 3

Leave a Reply