Tag Archives: ป้านชาจีน

Chaozhou shou la hu

Chaozhou shou la hu

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ? รัฐ […]

Wanghongjuan ป้านชา

ผลงานของ Wanghongjuan

ผลผลิตใบชาของยูนนานเพิ่มขึ้น 45,000 ตัน

ผลผลิตใบชาของยูนนานเพิ่มขึ้น 45,000 ตัน ข้อมูลจากกรมเกษ […]