Showing all 8 results

ชาต้าหงเผา (大红袍) เป็นชาที่มาจากเขาอู่อี๋ซาน (武夷山/บู๊อี่ซัว) มณฑลฮกเกี้ยน

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK15 ชาต้าหงเผ่า Xiqiu 100gm

฿630.00

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK14 ชาต้าหงเผ่า Zhong min yipin 100gm

฿500.00

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK13 ชาต้าหงเผ่า Tianfu ming cha 150gm

฿450.00
฿1,200.00
฿480.00

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK09 ชาต้าหงเผ่า wuyi star

฿1,600.00

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK08 ชาต้าหงเผ่า wuyi star

฿500.00

18 ชาดัง ร้อยชนิด

TK07 ชาต้าหงเผ่า wuyi star

฿1,500.00