Showing all 14 results

07 อุปกรณ์ชงชา

AT35 ที่วางป้านชา ใยบวบ

฿20.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT34 ที่วางป้านชา Yixing

฿350.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT32 ที่วางป้าน แท่นวาง ไม้

฿300.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT30 ที่วางป้านชา

฿190.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT27 ที่วางป้านชา

฿450.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT21 ที่วางป้าน

฿1,550.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT24 ที่วางป้าน

฿2,750.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT23 ที่วางป้าน

฿2,750.00

ที่วางป้านชา Pat Mat

AT18 ที่วางป้านชา

฿960.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT12 ที่รองป้านชา YIXING A241

฿1,050.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT10 ที่รองป้านชา A171

฿190.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT07 ที่วาง ป้านชา A114

฿300.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT06 ที่วาง ป้านชา A113

฿300.00

07 อุปกรณ์ชงชา

AT03 ที่วาง ป้านชา A110

฿300.00