Showing all 42 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา

07 อุปกรณ์ชงชา

LT67 นาฬิกาทราย

฿150.00

07 อุปกรณ์ชงชา

LT66 Set อุปกรณ์กังฟูชา

฿850.00

07 อุปกรณ์ชงชา

LT64 Set อุปกรณ์กังฟูชา

฿1,380.00

07 อุปกรณ์ชงชา

LT63 Set อุปกรณ์กังฟูชา

฿900.00

07 อุปกรณ์ชงชา

LT62 Set อุปกรณ์กังฟูชา

฿900.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT33 ชุดจานรองถ้วย 7cm

฿620.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT32 ชุดจานรองถ้วย 7cm

฿620.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT31 ชุดจานรองถ้วย 6.2cm

฿380.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT30 ชุดจานรองถ้วย 7.7cm

฿350.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT29 ชุดจานรองถ้วย 6×10.6cm

฿420.00

จานรองถ้วย Coaster

CT28 ที่รองถ้วย

฿35.00

จานรองถ้วย Coaster

CT27 ที่รองถ้วย

฿35.00

จานรองถ้วย Coaster

CT26 ที่รองถ้วย

฿35.00

จานรองถ้วย Coaster

CT21 แผ่นรองถ้วย

฿20.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT20 จานรองถ้วย 9cm

฿150.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT19 ชุดจานรองถ้วย

฿800.00

จานรองถ้วย Coaster

CT18 ชุดจานรองถ้วย

฿12.00

จานรองถ้วย Coaster

CT17 ชุดจานรองถ้วย

฿1,170.00

จานรองถ้วย Coaster

CT16 ชุดจานรองถ้วย

฿790.00

จานรองถ้วย Coaster

CT15 ชุด จานรอง ถ้วยชา

฿1,170.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT14 จานรองถ้วยชา A47

฿320.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT13 จานรองถ้วย A207

฿450.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT12 จานรองถ้วยชา A214

฿120.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT11 จานรองถ้วยชา A213

฿50.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT10 จานรองถ้วยชา A212

฿100.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT09 จานรองถ้วยชา A211

฿75.00
฿180.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT03 จานรองถ้วย A70

฿50.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT02 จานรองถ้วย A38

฿1,500.00
฿40.00