ผลผลิตใบชาของยูนนานเพิ่มขึ้น 45,000 ตัน

ข้อมูลจากกรมเกษตรมณฑลยูนนานระบุว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 อุตสาหกรรมชาและแนวโน้มของตลาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยความต้องการของชาแดงมีมากขึ้น และตลาดชาเขียวก็ฟื้นตัวเช่นกัน ทำให้ตลาดชาผูเอ่อร์พัฒนาอย่างมั่นคง ยูนนานมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ใบชาในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ดังนี้

– พื้นที่สวนชารวม 5.6 ล้านหมู่ (เท่ากับ 2.33 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2553 จำนวน 84,500 หมู่ (เท่ากับ 35,208 ไร่) หรือร้อยละ 1.51

– ผลผลิตชา 210,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้ว 45,000 ตัน หรือร้อยละ 1.51

– ภาคเกษตรกรรมมีมูลค่าการผลิตชา 4,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้ว 820 ล้านหยวน หรือร้อยละ 5.63

– ภาคอุตสาหกรรม มีการแปรรูปชามูลค่า 6,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้ว 1,000 ล้านหยวน หรือร้อยละ 20

ทั้งนี้ ช่วงระยะหลังของปี 2554 ยูนนานจะดำเนินแผนการปรับปรุงสวนชาที่มีผลผลิตใบชาอยู่ในระดับกลางและต่ำ และเร่งบุกเบิกตลาดชาโดย

จัดงานและแนะนำชาในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจะทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรมชาของปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรม

ชาของยูนนานเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง