Tag Archives: ถาดชงชา

ถาดชงชา TEA TRAY

ถาดชงชา (Tea Tray) ถาดชงชานับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในพิธีชงชา ซึ่งจะทำให้การชงชานั้นสะดวกง่ายดาย และยังสามารถเพิ่มอรรถรสในการดื่มชาด้วย ถาดชงชา มีหลากหลากลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้