พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

ขนาด 10 x 8 x 27 cm

A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  5 A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  1 A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  6 A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  2 A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  3 A254 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พรกษิติครรภ์โพธิสัตว์  7